top of page

לחץ כאן להורדת הקוד האתי

הקוד

האתי

 

הקוד האתי הינו יסוד חשוב במקצוע שלנו, ועל פיו אנו פועלים בכדי לשמר את זכויות קהילת הכו"ח ולכבד את פרטיותם. כארגון אנו מאמינים כי עבודה בהתאם לחוקי האתיקה הכרחית לקידום ושימור המקצוע ועל כן בשנת 2019 הועלה קוד אתי חדש ומעודכן עליו חתומים כל חברי הארגון.

 

ניתן לקרוא ולעיין במסמך הקוד האתי גם כאן באתר הארגון ואף להגיש תלונה לועדת האתיקה ישירות מאתר מלאח. שירות זה הינו יוזמה של מלאח בשיתוף פעולה עם משרד הרווחה ובאישורו.

המתורגמן ישמור בחיסיון מידע שהגיע אליו במהלך עבודתו, ולא יפיצו ברבים.

המתורגמן ידאג ליידע את לקוחותיו כי הוא אמון על הבטחת סודיות.

01

עקרון הסודיות

המתורגמן לא ינצל לרעה מידע שהושג במהלך עבודתו המקצועית.

המתורגמן לא יעניק יחס מועדף לצד זה או אחר.

המתורגמן יימנע מלקבל מתנות, הטבות וכדומה מלקוחותיו.

02

ניגוד אינטרסים

המתורגמן לא יקבל על עצמו עבודה שאינו מסוגל לבצעה.

אם במהלך ביצוע תרגום מתעוררת בעיה המונעת מן המתורגמן לבצע את עבודתו כהלכה, עליו להסב את תשומת-לב לקוחותיו לכך.

03

התאמה למשימה

המתורגמן יכבד כל הסכם התקשרות שהתחייב לגביו, יגיע מבעוד מועד, ויבצע את העבודה כמיטב יכולתו. מרגע שהתחייב המתורגמן לקבל על עצמו עבודה מסוימת, אל לו לבטל התחייבות זו, גם אם הוצעה לו לאחר מכן עבודה עדיפה, מבחינתו.

04

עמידה בהתחייבויות

המתורגמן יחתור לשמר את כישורי התרגום שלו ואת ידיעותיו ולשפרם על-ידי השתתפות בסדנאות, השתלמויות ומפגשים מקצועיים, התייעצות עם עמיתים, חברות בארגון מקצועי, הסמכה במוסד מתאים וכו'.
המתורגמן יתכונן כראוי לכל מטלה תרגומית, לרבות לימוד המושגים הדרושים, במידת האפשר.

05

למידה מתמשכת

המתורגמן יעשה כמיטב יכולתו לתרגם את הנאמר משפה לשפה תוך שמירה על כל מרכיבי המסר המקורי ובאופן שהתרגום יישמע טבעי ככל האפשר בשפת היעד.
המתורגמן ישתדל לשמר את המשלב, הסגנון והנימה של הדובר בשפת המקור. אל לו למתורגמן להשמיט פרטים על דעת עצמו, ואל לו להוסיף מידע על דעת עצמו. עם זאת, כאשר מדובר בהסברים הנובעים מהבדלים בין-תרבותיים, מותר למתורגמן, על-פי שיקול דעתו, להבהיר את כוונת הדובר, תוך התייחסות לפן התרבותי.

06

דיוק והיצמדות לדובר/ת

המתורגמן יתנהג בצורה הולמת כלפי כל בני-השיח, ויכבדם.

07

שמירה על כבוד הדובר/ת

המתורגמן יגבה שכר הוגן עבור עבודתו, בלא משוא פנים, ובלא ניצול מעמדו. מתן שירותי תרגום בלא תמורה אינו סותר את כללי האתיקה והמקצוע, אולם מדובר במצבים יוצאי דופן בלבד. פרטי ההעסקה יסוכמו מראש בין המתורגמן לבין לקוחותיו.
מתורגמן המפרסם עצמו יקפיד על דיוק בעובדות ובתיאור כישוריו המקצועיים.
המתורגמן ינהג בכבוד הראוי כלפי עמיתיו למקצוע

08

יושרה והגינות

bottom of page